[jitsi-dev] Etherpad


#1

Hi Philip,

Send us the log file at /var/log/etherpad-lite.log

BR, KS.