I cant do live streaming with bindr.uk destination

mai vanopenga mapenga here vanhu vasina nyadzi